Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou via2708 2708
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vialanabanana lanabanana
9536 e933
Reposted fromunco unco viaczarnemajtki czarnemajtki
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viastrangeworld strangeworld
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viastonerr stonerr
3762 e9cc
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamendacious mendacious
8070 501b
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaeternaljourney eternaljourney
9214 b2c7
Reposted fromcreure creure via2708 2708
0440 3b39
Reposted frommoai moai via2708 2708
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viadecoorkowa decoorkowa
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney
Znudziło mi się czekanie na Ciebie i wszystko o Tobie też mi się znudziło. 
Tęsknota, 
niemiłość, 
pieprzona samotność. 
To dziwne nudzić się jednocześnie i łudzić że się doczekam. 
To nudne. 
To trudne. 
To niemożliwe.
— Mateusz Szulc
Reposted frommesoute mesoute viaSearchYourWay SearchYourWay
2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus vianiezwyykla niezwyykla
8851 0a52 500
Reposted fromleweracja leweracja viamendacious mendacious
4855 c4e9
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianataliana nataliana
It’s never too late to change the road you’re on.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromAmericanlover Americanlover via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl