Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

21:00
7105 ea3c
Reposted fromcalifornia-love california-love viatoolong toolong
20:54
5613 61e4 500
20:53
9730 bdaa
Reposted fromerial erial viatwice twice

June 03 2017

21:58
21:57
1769 0165
21:49
9323 86bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialearylady learylady
21:48
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad vialearylady learylady

May 30 2017

21:34

May 27 2017

20:57
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

May 26 2017

21:48
3174 7cb7
Reposted fromoblivious oblivious viamysweetheartt mysweetheartt

May 21 2017

20:27
6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers vianataliana nataliana

May 20 2017

21:19
7399 e02b

anxietyproblem:

By Hannah Hillam

This blog is Dedicated to anyone suffering from Anxiety! Please Follow Us if You Can Relate: ANXIETYPROBLEMS

21:15
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
21:15

May 17 2017

21:48
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viapiglet piglet
21:39
21:36
4554 aec8 500
21:32

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viamymindneversleeps mymindneversleeps

May 07 2017

13:43
9077 edd8
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec vialanabanana lanabanana

May 04 2017

07:23
5184 7b54
Reposted fromirmelin irmelin viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl